Skip to Content

189类签证简介

 

 1. 签证性质——永居
 2. 副申请人——可包括配偶及未成年子女
 3. 签证申请基本要求
     a) 首先做移民意向申请,得到邀请之后再进行签证申请
     b) 年龄在50周岁以下
     c) 提名职业在规定的移民职业清单上
     d) 已经通过职业评估
     e) 雅思4项都至少为6分
     f ) 移民打分至少60分

189类签证的职业名单,请点击

189类签证的移民打分表,请点击