Skip to Content

商业合同

 商业合同包括:

1.       生意合作意向书/协议/合同
 
2.       公司股份转让协议/合同
 
3.       投资意向书/协议/合同
 
4.       借款协议书/合同
 
5.       加盟连锁店/生意合同/协议
 
6.       中止生意合作协议/合同
 
 
相关机构