Skip to Content

产权转让

 产权包括房产、租约、生意、公司股份等等。产权转让一般包括以下形式:

1.       夫妻间、父母间、子女间、兄弟姐妹间的产权转让
 
2.       朋友间的产权转让
 
3.       生意伙伴间的产权转让